Rodzaje ubezpieczeń

29 listopada 2011

Ubezpieczyć dzisiaj można dosłownie wszystko poczynając od własnego zdrowia na kolekcji win skończywszy. Jest to wyjątkowo chłonny i płynny segment rynku, który rozwija się w dynamicznym tempie. Wielu ludzie nie zdaje sobie sprawy z tego ile funkcjonuje rodzajów ubezpieczeń. Ze specjalną dedykacją dla nieuświadomionych, nasi eksperci postanowili wyjaśnić najważniejsze pojęcia związane z ubezpieczeniami.

Rodzaje ubezpieczeń

Według kodeksu cywilnego ubezpieczenia można podzielić na osobowe i majątkowe. Ubezpieczenie osobowe to takie, które wypłacane jest osobie w wyniku zdarzeń losowych takich jak ciężka choroba czy trwałe inwalidztwo. Ubezpieczenia majątkowe to ubezpieczenia dotyczące mienia albo odpowiedzialności cywilnej. Przykładem owego ubezpieczenia jest komunikacyjne OC. Każdy kierowca w dniu rejestracji swojego auta zobligowany jest do wykupienia polisy ubezpieczeniowej. W przeciwnym razie ów konsument zostanie pociągnięty do odpowiedzialności finansowej. Rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych nie są zbyt rozbudowane. Podzielić je możemy na wyżej wspomniane OC oraz AC. Autocasco jest to ubezpieczenie , które chroni kierowców przez kradzieżą pojazdu oraz zniszczeniem auta w przypadku kiedy sprawca jest nieznany lub szkody wynikającej z siły żywiołu. AC jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Ostatni podział wśród ubezpieczeń, jaki występuje to podział na ubezpieczenia społeczne i gospodarcze. Ubezpieczenie społeczne związane jest bezpośrednio z ubezpieczeniem gospodarczym. Posiada z nim cechy wspólne takie jak: składka, wspólny fundusz, oznaczone ryzyko, szkoda, pokrycie szkody (świadczenie). Przykładem ubezpieczenia społecznego jest ubezpieczenie emerytalne, ubezpieczenie rentowe , ubezpieczenie chorobowe oraz ubezpieczenie wypadkowe które wypłacane jest z tytułu możliwości wystąpienia zdarzenia losowego w zakładzie pracy.