Nieletni uszkodził samochód – szkodę pokryje rodzic czy OC?

6 kwietnia 2016

W wielu miejscach publicznych spotkamy się z tabliczkami informującymi, że za szkody wyrządzone przez dziecko odpowiada rodzic. Jak tego typu sytuacja wygląda jednak od strony prawnej? Czy rzeczywiście zawsze to rodzic jest odpowiedzialny za małoletniego? Kto pokrywa szkodę w sytuacji, gdy nieletni uszkodzi pojazd – rodzic czy OC?

Nieletni, tak samo jak osoba dorosła, może ponosić odpowiedzialność cywilną i karną za popełnione wykroczenia. Ustawodawca w odpowiedzialności cywilnej dzieli małoletnich na dwie grupy.

Odpowiedzialność zależy od wieku

Pierwsza z nich obejmuje dzieci, które nie ukończyły 13 roku życia. W myśl przepisów prawa osoby w tym wieku nie posiadają zdolności do czynności prawnych, a tym samym nie ponoszą odpowiedzialności za wyrządzone szkody. Dzieciom do 13 roku życia przypisuje się brak rozeznania co do skutków swoich poczynań, co oznacza, że za szkody przez nich wyrządzone odpowiada opiekun. Może to być rodzic, jednak podczas wycieczki szkolnej za dzieci odpowiada opiekun lub nauczyciel. W sytuacji, gdy nasze dziecko przebywa pod opieką innych osób dorosłych, wtedy to dany człowiek ponosi odpowiedzialność za czyny nieletniego pozostającego pod jego opieką.

Druga grupa małoletnich wyznaczona przez ustawodawcę obejmuje dzieci, które ukończyły 13 rok życia. Według kodeksu cywilnego w tym okresie osoby nieletnie nabywają ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Oznacza to, że małoletni nabierają odpowiedzialności deliktowej za swoje czyny. Według prawa osoba w tym wieku jest już świadoma swoich poczynań i może przewidzieć ich skutki. W związku z tym trzynastolatkowi można przypisać winę i odpowiedzialność za wyrządzone szkody.

Jak to wygląda w OC?

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, w tym także o OC, stanowi, że umowa tego typu obejmuje również szkody wyrządzone przez ubezpieczającego oraz osoby, za które ponosi on odpowiedzialność.

W sytuacji, gdy dziecko, które nie ukończyło 13 lat, znajduje się w pojeździe pod opieką rodzica i w tym czasie wyrządzi szkodę w mieniu lub zdrowiu innego uczestnika ruchu, ubezpieczenie OC powinno pokryć tego typu szkodę. Inaczej sytuacja wygląda, jeśli za szkodę taką będzie odpowiedzialny małoletni, który skończył 13 rok życia, wtedy ubezpieczyciel raczej nie pokryje tego typu szkody z polisy OC pojazdu.

Dodatkowe ubezpieczenie

Wyjściem w tego typu sytuacjach może być wykupienie ubezpieczenia OC chroniącego w życiu prywatnym. Przedmiotem takiego ubezpieczenia mogą być wszystkie czynności życia codziennego, wykonywane nie tylko przez samego ubezpieczającego, ale także osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym, w tym także dzieci.